Co to jest Retoryka?

Wprowadzenie do historii, teorii i praktyki RETORYKI

Si�ga si� po retoryk� nie tylko po to
by pozna� same jej zasady, lecz by je zastosowa�.

Assertiones Rhetoricae [1577], cap. XV

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] nast�pna

Niniejszy tom [Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu i teorii w czasach I Rzeczypospolitej, Warszawa 2003 DiG] powsta� g��wnie jako wynik bada� nad problemami nauczania retoryki w okresie I Rzeczypospolitej. Jednak w trakcie tych bada� okaza�o si�, i� nale�y wyr�ni� kilka kr�g�w zagadnie�. Pierwszym jest po prostu analiza bibliografii, czyli w tym wypadku nie tylko spisu tekst�w zwi�zanych z g��wnym tematem ksi��ki, ale - ukazanie co wynika z analizy tego� zestawienia. Drugim s� sprawy tycz�ce przemian w dydaktyce retoryki, jaka zasz�a w wieku XVI pod wp�ywem prac Piotra Ramusa a przede wszystkim Audomara Taleusa. Ta zmiana mia�a kapitalne znaczenie dla dalszego rozwoju nie tylko teorii retoryki, ale dla kwestii daleko szerszych, m. in. w og�le dla edukacji, a tak�e dla szerszych zagadnie� filozoficznych [mam na my�li g��wnie sprawy zwi�zane z problematyk� argumentacji, resp. dowodze�].
Dwa nast�pne kr�gi problem�w s� oczywiste: to sprawy wi���ce si� z kwestiami sk�adni oraz stylistyki a tak�e, co oczywiste, jaki wp�yw mia�y one [a mo�e maj� nadal] na argumentacj�. Zagadnienia te nie s� ani dobrze opisane, ani stanowiska polskich teoretyk�w nie s� w pe�ni opisane i zanalizowane.

Wreszcie - pewnym istotnym problemem, kt�ry uzupe�nia szczeg�lnie pytania tycz�ce technik argumentacyjnych, s� pytania o rol� figur my�li w�a�nie w procesie argumentacji.

RETORYKA

Zagadnieniem, na kt�re tak�e chc� zwr�ci� uwag�, jest sprawa pozornie marginalna, ale ze wzgl�du na niejasne jej przedstawienie, warta om�wienia, jest kwestia istnienia, w tradycji klasycznej, teorii czterech a nie trzech g��wnych rodzaj�w retorycznych. Sprawa o tyle jest wa�ka, i� kwestia ta pojawi�a si� w wieku XVII i gdyby zosta�a wtedy podj�ta, nieco inaczej wygl�da�yby problemy edukacji retorycznej, co wi�cej - zapewne nast�pi�yby wcze�niej pr�by zasadniczych przemian w historiografii.
Drugim zagadnieniem, tak�e pozornie marginalnym, jest problem opisu oraz analizy �r�de� bibliograficznych do dziej�w nauczania retoryki w I Rzeczypospolitej. W ten spos�b zostaje okre�lona przysz�a perspektywa bada� nie tylko dziej�w retoryki na terenie I Rzeczypospolitej, ale - otwiera si� perspektywa bada� por�wnawczych.
Wskazane kwestie okre�laj� zasadnicz� problematyk� ksi��ki; jednak na wst�pie nale�y rozwa�y� zupe�nie inn� kwesti�, a mianowicie - o czym m�wimy, gdy m�wimy o retoryce. Jak si� bowiem okazuje problem okre�lenia przedmiotu t�chne rhetorik� nie jest jasny, szczeg�lnie dzi�.

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] nast�pna
All rights reserved lichanski.pl © 2007
Project by Galerie Wn�trz & Galerie
Biogram CV | Moje zaj�cia | Nowo�ci | DORADZTWO, OPINIE, EKSPERTYZY LINGWISTYKA | Linki | Kontakt